مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸

» ۶ مرد به دختر ۱۵ ساله تجاوز کردند!!

شش مرد که متهم هستند بعد از ربودن دختری۱۵ساله بارها به وی تعرض کرده و او را مورد شکنجه قرار داده اند، دردادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شوند.

روز ۲۰ دی امسال مردی میانسال بعد ازاینکه از مدیر مدرسه دخترش شنید فرزندش به مدرسه نرفته است نگران شد و جستوجوهایی را برای یافتن «م» آغاز کرد اما وقتی راه به جایی نبرد، نزدماموران نیروی انتظامی رفت و طی شکایتی مفقود شدن دخترش را گزارش داد. اوگفت: «م در دبیرستان درس می خواند، او صبح امروز مثل همیشه به قصد رفتن بهمدرسه خانه را ترک کرد اما ساعت یک بعد ازظهر مدیر مدرسه با من تماس گرفتو گفت م امروز مدرسه نرفته است.»

کارآگاهان بعد از دریافت این شکایت تجسسهای خود را برای یافتن دختر نوجوان آغاز کردند و این در حالی بود که پدردختر تماسی مشکوک از مردی ناشناس دریافت کرد. این مرد ناشناس به مردمیانسال گفت دخترش را ربوده است و برای آزادی او پول می خواهد. مامورانبعد از اطلاع از این ماجرا دامنه تحقیقات شان را گسترش دادند اما ردی ازآدم ربایان به دست نیاوردند تا اینکه م روز ۱۹ بهمن در حالی که توانستهبود از چنگ آدم ربایان فرار کند به خانه بازگشت و از ماجرای هولناکی کهبرایش رخ داده بود، پرده برداشت.

دختر ۱۵ساله سپس همراه پدرش به پلیسآگاهی رفت و واقعه را برای ماموران بازگو کرد، او گفت: «صبح روز ۲۰ دی درراه رفتن به مدرسه بودم که یک خودرو نزدیکم توقف کرد و زنی سرش را از شیشهماشین بیرون آورد و آدرسی را پرسید. برای راهنمایی کردن آن زن جلو رفتم کهناگهان مردی که سوار همان خودرو بود به طرفم حمله و با تهدید چاقو وادارمکرد سوار خودرو شوم.»

این دختر ادامه داد: «دو مرد و یک زن کهمرا ربوده بودند به باغی رفتند و من را داخل یک اتاق کوچک حبس کردند وشماره پدرم را گرفتند تا از آنها باج بگیرند. در چند روزی که در آن اتاقزندانی بودم دو مرد چند بار به من تعرض کردند، در حالی که امیدی به آزادینداشتم یک روز فرصت مناسبی به دست آوردم و توانستم از آن باغ فرار کنم. مننمی دانستم کجا هستم و چطور می توانم خودم را به خانه مان برسانم. برایهمین از سه مرد که در آن اطراف بودم کمک خواستم. یکی از آنها وقتی حرفهایم را شنید، تصور کرد من دختر فراری هستم برای همین پیشنهاد رابطه دادولی به او توضیح دادم درباره من اشتباه فکر می کند او هم به ظاهر قانع شدو من همراه سه مرد سوار خودرو شدم تا مرا به ایستگاه پلیس برسانند وبتوانم از ماموران کمک بگیرم اما در میان راه آنها مرا به ساختمانی نیمهکاره بردند و در آنجا همراه مردی دیگر که نگهبان ساختمان بود به من تعرضکردند.

همچنین : بخوانید  مـعـافـیـت هـای جـدیـد خـدمـت سـربـازی اعـلـام شـد

م در ادامه اظهاراتش گفت: «من یک شب درآن ساختمان نیمه کاره زندانی بودم تا اینکه نگهبان ساختمان صبح روز بعدمرا در خیابان رها کرد و به سختی توانستم خودم را به خانه برسانم و ماجرارا برای خانواده ام تعریف کنم.»

ماموران بعد از شنیدن اظهارات این دختربا توجه به نشانی هایی که او از آدم ربایان ارایه داد، وارد عمل شدند وتوانستند بعد از چند روز تحقیق هر شش مرد را که در دو مرحله این دختر راربوده بودند، دستگیر کنند. پس از آن چون موضوع اتهام این افراد تجاوز بهعنف بود، پرونده در اختیار قضات شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران قرارگرفت. این متهمان به زودی محاکمه می شوند و از خود در برابر اتهام آدمربایی و تعرض دفاع خواهند کرد.